SLUŽBY

O Rozsah poskytovaných služeb

-Služby poskytujeme v rozsahu generální praxe, zejména jde o následující oblasti:
Občanské právo: sepisování návrhů, smluv a žalob; zastupování před soudy; právo nemovitostí (převody, zápisy do katastru); bytové právo; vypořádání dědictví; správa majetku; náhrada škody; vymáhání pohledávek
Obchodní právo: sepisování návrhů, smluv a žalob, mezi podnikateli, mezi podnikatelem a veřejnoprávní korporací; zastupování před soudy; vymáhání pohledávek; zakládání, změny, zániky obchodních společností, včetně změn finanční struktury; zápisy do obchodního rejstříku; tvorba a aktualizace vnitropodnikových předpisů a norem včetně jejich aktualizace, řešení otázek ochrany a transferu duševního vlastnictví, licenční smlouvy, smlouvy o know-how, franšíza apod.
Veřejné zakázky: právní poradenství zadavatelům i uchazečům, včetně obchodních veřejných soutěží
Rodinné právo: sepisování smluv o vypořádání majetku; předmanželské smlouvy; sepisování návrhů ve věcech rozvodu, péče o děti a výživné; zastupování před soudy
Pracovní právo: sepisování pracovních a manažerských smluv; vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli; řešení sporů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli; zastupování před soudy
Směnečné právo: sepisování směnek; zastupování ve sporech ze směnek
Správní právo: řešení přestupků; sepisování návrhů a podání; zastupování před správními orgány
Trestní právo: zastupování obviněných/obžalovaných před soudy; zastupování poškozených
Insolvence (konkurzy, úpadkové právo) a likvidace: insolvenční správcovství (dříve správcovství konkursní podstaty); podávání přihlášek pohledávek věřitelů; zastupování věřitelů v konkursním řízení; vykonávání funkce likvidátora společnosti
Ověřování pravosti podpisů: záruka věrohodnosti uzavřených smluv a jiných dokumentů
Advokátní úschova: bezpečný způsob splnění závazku zejména při převodech nemovitostí

O Proč zvolit naši kancelář

-Máme dlouholetou praxi. Potřeby a zájmy našeho klienta jsou vždy na prvním místě. Potřebujete-li právní službu, neváhejte, a obraťte se na naši kancelář. Jsme tu pro Vás!

Česky | English Copyright Advokátní kancelář Novický & Mejzlík (c) 2009-2022